Actualité

Nouvelle fonctionnalité: Signalez-le

​Signalez-le

Eng nei Fonctioun um Site WEB vun der Gemeng

 

D'Fonctioun "Signalez-le", accessibel via d'Startsait www.bous.lu, erlaabt ët de Bierger d'Gemeng op Problemer opmierksam ze maachen. Iwwert dëse Link fënnt een eng Kaart wou een d'Plaz vum Problem kann eraus wielen. An engem Questionnnaire kann een de Problem beschreiwen an och Dokumenter oder eng Foto unhänken. Dës Incidents ginn direkt un d'Gemeng weider geleet. En Feedback zu den Demandes kann een iwwert Mail kréien.

Iwwert dësen Outil kënnen keng administrativ Prozeduren ugefrot ginn.

Wéi kann een eppes mellen?

Mat engem einfachen Klick op d'Icône "Signalez-le" geet eng Kaart vun der Gemeng op. Mam Knäppchen "Nouvel incident" kann een eng Saisie ufänken.

~

Duerno kann een de Problem localiséieren an mam Knäppchen "Reprendre le lieu" kënnt een op de Questionnaire fir weider Prézisiounen anzeginn. 

 

Op dem Questionnaire deelt een dann weider Detailer mat.

  

 

Nouvelle fonctionnalité sur le site WEB de la commune

La fonction "Signalez-le", accessible sous www.bous.lu, permet aux citoyens de communiquer directement des incidents à la commune. L'icône "Signalez-le" donne accès à une carte de la commune de Bous ou l'utilisateur peut localiser l'incident. Un questionnaire permet de préciser la requête, un document ou une image peut être rattaché à l'inicdent.Le créateur d'incidents peut être informé via mail sur le suivi de sa demande. 

Cet outil ne permet pas de lancer des démarches administratives.

Comment signaler un incident?

Un simple clic sur le bouton "Signalez-le" ouvre une carte de la commune de Bous. Le bouton "Nouvel incident" déclenche" la saisie d'un incident.

 

L'utilisateur localise l'incident et clique sur le bouton "Reprendre le lieu" afin d'accéder au questionnaire.

 

Le questionnaire permet de fournir des informations plus précises par rapport à l'incident.