Evènement

Nopëschfest 2019

Date de création
-
Catégorie
Téléphone

NOPESCHFEST 2019


Den 7ten Juni feieren mir den Dag vum Nopeschfest zu Lëtzebuerg an an Europa. D‘Gemeng Bous an d‘Kommissioun fir Integratioun lueden Iech häerzlech an, dorun deelzehuelen.

WÉI? Invitéiert ganz einfach är Noperen a feiert e klengt Fest mat hinnen den 7ten Juni. Dir bestëmmt Plaz, Zäit an den Oflaf.

Fir weider Informatiounen kënnt dir Iech gären un d‘Sophie Bsarani (Tel. 621 398 732) oder un d’Sylvie Pereira (Tel. 661 840 323) wenden.

Falls dir deelhuelen wëllt an eventuell logistesch Ënnerstëtzung braucht, dann mellt Iech bei der Gemeng Bous um Tel. 23 66 92 76 21 oder fëllt de folgenden Formlaire aus.

Weider Informatiounen fannt dir ënnert www.fetedesvoisins.lu oder www.nopeschfest.lu .

 

FÊTE DES VOISINS 2019

Le vendredi 07 juin est le jour de la fête des voisins au Luxembourg et en Europe.

  

La commune de Bous et la commission d’intégration vous invite à y participer.


COMMENT? Invitez vos voisins de quartier et organisez une fête avec eux le vendredi 7 juin. Vous êtes libre dans la définition du lieu, de l’horaire et du programme.


Pour en savoir plus, Sophie Bsarani (tél.  621 398 732) et Sylvie Pereira (tél.  661 840 323) de la commission d’intégration sont à votre disposition.

 
Si vous êtes décidé, contactez la commune de Bous, pour un éventuel soutien logistique au tél.

23 66 92 76 21 ou remplissez le formulaire ci-dessous.                                                                

Formulaire Demande support logisitique

 

Plus d’infos sur www.fetedesvoisins.lu

 

NACHBARSCHAFTFEST 2019

 

Am 7ten Juni feiern wir den Tag des Nachbarschaftsfestes in Luxemburg und Europa.

Die Gemeinde Bous und die Kommission für Integration laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen.


WIE? Laden Sie ganz einfach Ihre Nachbarn ein und organisieren Sie zusammen ein Fest am 7ten Juni. Ort, Zeit, und Ablauf sind Ihnen frei überlassen.

Für weitere Informationen stehen Ihnen Sophie Bsarani (Tel.  621 398 732) und Sylvie Pereira (Tel.  661 840 323) gerne zur Verfügung.

 

Wenn Sie teilnehmen möchten, wenden Sie sich an die Gemeinde Bous (Tel.: 23 66 92 76 21), um eine eventuelle logistische Unterstützung zu beantragen, oder das füllen Sie das unten angeführte Formular aus.

Formulaire Demande support logistique

Weitere Informationen finden Sie unter www.fetedesvoisins.lu oder www.nopeschfest.lu