Actualité

Informatiounsversammlung 22.11.2018

 

​Informatiounsversammlung den 22ten November zu Bous am Sport- Kulturzenter

Réunion d'Information le 22 novembre à Bous au Sport-a Kulturzenter


 

Informatiounsversammlung

De Schäfferot vun der Gemeng Bous invitéiert Iech ganz häerzlech op eng Informatiounsversammlung fir all d'Awunner vun der Gemeng Bous  

den 22ten November 2018

ab 18.30 Auer

zu Bous am Sport-a Kulturzenter

Themen vum Owend

                                  - Offallgestioun

                                           - Aféierung vun neien Offall-Collecten ab 2019

                                           - Présentatioun duerch den SIGRE

                                   - Sozialen Wunnengsbau

                                   - Mobilitéitskonzept

                                   - Chantier an Projet'en

                                   - Gemengefusioun

                                   - Fräi Diskussioun

Réunion d'information 

Le collège échevinal de la commune de Bous a l'honneur de vous inviter à une réunion d'information pour tous les habitants de la commune de Bous  

le 22 novembre 2018

à 18.30 heures

à Bous au Sport-a Kulturzenter 

Thèmes

                                -  Gestion des déchets

                                      - Introduction de collectes supplémentaires de déchets à partir de 2019

                                      - Présentation par le SIGRE

                                - Logement à coût modéré

                                - Concept de mobilité

                                - Chantiers et projets

                                - Fusion de communes

                                - Discussion libre