Actualité

Héichwaasserschutz

​​Héichwaasserproblematik zu Assel / Mesures de protection contre les inondations à Assel


Am Kader vun der Héichwaasserproblematik zu Assel wëll d'Gemeng Bous Iech matdeelen, dass am Laf vum Joer 2020 ugefaangen gët den Alaf vun der Asselbaach ënner der „rue Stënzenger" ze änneren. Duerch déi Mesure waert d'Waasser méi séier évacuéiert ginn. Hei drënner gesidd der e Plang vun der Ännerung.
Donieft huet d'Gemeng Bous, an enger Entrevue, den 05.03.2020, tëschent dem Schäfferot an dem Här Minister François Bausch, Minister fir den Développement durable, gréng Luucht kréit, fir e Réckhaltebecken fir d'Asselbaach, op der Héicht vun der Éiter Strooss zu Bous ze bauen. Dës Mesure, di am Kader vun der 2ter Phase vum Contournement vu Bous geplangt wor, gëtt elo och ouni de Bau vum Contournement ëmgesat. E spezialiséierten Bureau d'études ass beoptragt ginn, fir den deemols geplangten Réckhaltebecken un di aktuell Héicht vun der Strooss unzepassen.

 Wat d'Héichwaasser-Schutzmesureën bei der Aalbaach ugeet, wëll d'Gemeng Iech matdeelen, dass deen Dossier fir eng Etude, betreffend eng Renaturéierung vun der Baach, beim Waasserwirtschaftsamt a Bearbechtung ass.

 

Dann huet d'Gemeng Bous, an Zesummenaarbecht mam CGDIS, e Stock un Sandsäck ugeluecht. Dës kënnen op Nofro bei der Gemeng ofgeholl ginn.

An der Hoffnung op eng mëttelfristeg Verbesserung vun der Situatioun zu Assel am Beräich vun der Asselbaach,

De Schäfferot

           ________________________________________________________________________________​

Suite aux inondations récurrentes à Assel, la commune de Bous vous informe qu'un 1ier projet, concernant la modification du passage souterrain de l'« Asselbaach » sous la « rue Stinzinger » à Assel, sera entamé au courant de l'année 2020. Ces travaux, dont vous voyez une esquisse ci-dessous, devront contribuer à une meilleure évacuation des eaux dans la rue Stinzinger.Outre la mesure précitée, la commune de Bous a été autorisée, lors d'une entrevue le 05 mars 2020, avec Monsieur le Ministre François Bausch, Ministre pour le Développement durable, à réaliser un bassin de rétention pour l'Asselbaach à la hauteur de la rue d'Oetrange. Cette mesure, initialement prévue dans le cadre de la construction de la 2ième phase du contournement de Bous, sera réalisée dorénavant sans le contournement. Un bureau spécialisé a été chargé de l'adaptation du bassin de rétention planifié à la hauteur topographique existante de la rue d'Oetrange.

 Pour ce qui est des mesures anti-crues près de l' « Aalbaach » à Assel, la commune vous informe que le projet est en phase d'étude pour une renaturation auprès de l'Administration de la Gestion des eaux.

Finalement, la commune vous informe qu'elle a mis en place, en collaboration avec le CGDIS, un stock de sacs de sable lesquelles seront mis à disposition de la population sur simple demande.

Tout en espérant sur une amélioration de la situation à moyen terme aux alentours de l'Asselbaach,

 

Le collège échevinal​