Actualité

Cours de musique

​​​​​Musekscouren Bous, Stadtbredimus, Remich an Waldbredimus

Cours de musique Bous, Stadtbredimus, Remich et Waldbredimus​D'Gemengen Bous, Remich, Stadtbredimus a Waldbredimus waerten der "Museksschoul Syrdall" vun de Gemengen Contern, Fréiseng, Niederanven, Sandweiler a Schëtter beitrieden an hir Musekscouren ab dem Schouljoer 2021/2022 zesummen organiséieren.

A partir de l'année scolaire 2021/2022, les communes de Bous, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus rejoignent la "Museksschoul Syrdall" avec les communes de Contern, Frisange, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange.


Détail des cours 

Dir musst just d'Fiche d'inscription ausfëllen an dësen virum 01 Juli 2021 un d’Gemeng Bous zréckschécken.

Il suffit de remplir la fiche d'inscription​​ et de le renvoyer à la commune de Bous avant la date du 01 juillet 2021.