Actualité

Adresses Mail Commissions consultatives

​E-Mail Adressen fir d'Kommissiounen

D’Gemeng deelt Iech mat dass ab dem 09 Juli 2018 all berodend Kommissioun eng E-Mail Adresse huet.

Dir kënnt iwwer dee Wee direkt d’Memberen vun de Kommissiounen kontaktéieren fir är Ideen an aner Problemer matzedeelen.

Dir fannt di Adressen och um Kontaktformular op www.bous.lu .

Adresses Mail pour les commissions consultatives

La commune vous informe qu’à partir du 09 juillet 2018, les commissions consultatives disposeront d’une adresse mail.

Ceci permettra à chaque habitant de contacter de suite les membres d’une commission en vue de leur transmettre vos idées et suggestions.

Vous trouvez ces adresses également dans le formulaire de contact sur www.bous.lu .