Actualité

Éierung vun Politiker a Mataarbechter

​Éierung vun verdéngschtvollen Politiker a Mataarbechter

Am Kader vun der Ofschlossfeier 2017 vun der Gemeng den 12 Januar 2017 am Schengener Haff, goufen folgend Léit vun der Gemeng geéiert:

M. Jos Johanns

Conseiller vun 1982 bis 1987, Schäffen vun 1988 bis 1993 an Buergermeeschter vun 1994 bis den 7ten November 2017

Mme Lily Kutten-Brentjens

Conseiller vun 1994 bis 2005 an Schäffen vun 2006 bis den 7ten November 2017

M. Guy Hary

Schäffen vun 2006 bis den 7ten November 2017

M. Romain Schanen

Conseiller vun 2006 bis 2017

M. Antoine Müller

Conseiller vun 2006 bis 2017

Mme Silvia Weber

Gemengereceveur séit 1992

M. Fränk Fonck

Gemengenaarbechter vun September 1995 bis Oktober 2017

Mme Sandra Jost

Léierin vun September 2009 bis September 2017

 

Fotoen vun der Éierung fannt dir an der Médiathèque.